Kat Design | grafisch ontwerp, gevestigd aan van Oosterhoutstraat 8, 1391 VH in Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik leg je hieronder uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met me wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Van Oosterhoutstraat 8
1391 VH Abcoude
T 06 2552 4901
katje.nl
info@katje.nl

Privacybeleid Kat Design

Om mijn werkzaamheden te verrichten, verwerk ik persoonsgegevens. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met derden.

Kat Design vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn diensten en website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op mijn website jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoons-gegevens van jou verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • cv en motivatiebrief
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Kat Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Kat Design verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het drukken en verzenden van drukwerk.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op of via info@katje.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware

Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internet-verbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kat Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@katje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik wi je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.